AV AYSEL MEMİŞ


PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI...

.


    Bilindiği üzere tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid–19 virüsünün neden olduğu salgın hastalığın olumsuz etkilerinin önlenmesi amacı ile hazırlanarak 17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı yasa  ile her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, üç ay süreyle (17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında) işveren tarafından feshedilememesi gerektiği belirtilmiştir. İşten çıkış yasakları süresi peyderpey çıkan  Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla uzatılmıştır.

     İşveren tarafından işçinin çıkışının yapılması halinde çıkış işleminin yapıldığı tarihteki asgari ücretin brüt tutarı kadar (2020 yılı için 2.943,00 TL. 2021 yılı için 3.577,50 TL.) idari para cezası uygulanabilecektir.

     İşçisini işten çıkarmaya karar veren, ancak sırf ceza ile karşılaşmamak için SGK’ya farklı bir işten çıkış kodu bildirimi doğru olmayıp, bunun yerine yasak süresince işçinin sigorta çıkışını vermeyip ücretsiz izne göndermek ve SGK’ya da ücretsiz izinli olarak bildirmek daha doğru olacaktır.

     Fesih yasağı işveren feshi için geçerli olması nedeniyle, işçinin istifa etmesinin önünde bir engel yok. Fakat, fesih yasağına karşılık işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı tanıyan yasalara karşın, iş akdini feshedemeyen işverenlerin işçiyi istifaya zorlaması da işveren ayrı cezalar getirebilir.

     Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması konusu. Salgın dönemi dışında işçinin ücretsiz izne zorlanması bir fesih sebebi sayılırken, pandemi ücretsiz izni uygulamasının getirilmesi ile  işçiye iş akdini feshetme hakkı geçici olarak ortadan kalktı.

      İşverenin işçiye kısa çalışma yaptırması işçinin iş akdini feshetmesi için haklı neden yerine geçmiyor.

      Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkış İşlemi Yapılabilir mi? Salgın döneminde emeklilik şartlarını sağlayan ya da yaş dışındaki şartları tamamlamış işçilerin, SGK’dan aldıkları yazı ile bunu sebep göstererek işten ayrılmaları mümkün. Emeklilik nedeniyle fesihler işçinin kendi iradesini koyarak işten ayrıldığı durumlar arasında sayıldığından, yasak döneminde bu tarz işten çıkış işlemleri yapılabilecek.

        Salgın Sebebiyle İşyerinde Alınması Gereken Önlemler ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerine göre işyerinde COVİD-19’a yönelik olarak da risk değerlendirmesinin yapılması, risk değerlendirmesinde kararlaştırılan önlemlerin alınması, işyerindeki çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmesi zorunludur.

         Eğer işyerinde çalışan sayısı 50’den fazla ise işyerinde kurulması zorunlu olan İş Sağlığı Güvenliği kurullarının COVİD-19’a yönelik olarak işe gidiş, geliş, işyeri ve çalışma alanlarında alınacak önlemleri belirlemesi ve önerdikleri tedbirlerin alınmasını sağlamaları ve izlemeleri gerekmektedir. Ayrıca alınan kararlar çalışanlara duyurulmalıdır. 

         Son olarak ise Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerine yönelik getirilen "İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı" iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de 09.03.2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda ilgili yasağı düzenleyen sürenin 17 Mart 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.